logo

Övrigt

GDPR (General Data Protection Regulation) – Behandling av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (GDPR), Personuppgiftslagen (PuL). Du har som klient på advokatbyrån rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig, hur vi sparar dem och till vilket syfte vi sparar dem.

Hikes & Fagerberg Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse, fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar advokatbyrån, nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncernbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (I) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Hikes & Fagerberg Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på info@hikes.se eller Köpmangatan 3, 722 15 Västerås.

Från och med den 11 januari 2016 finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

 

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. En advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås. En advokat är vidare skylig att följa ett beslut från Konsumenttvistnämnden.

För mer information hänvisas till www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Postadress är till Konsumenttvistnämnden är:
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund
Box 27321, 102 54 Stockholm